1 noiembrie - termen final de depunere a declarației beneficiarilor reali pentru ONG

Update: noul termen de depunere este 1 noiembrie 2020. Și anul acesta ONG-urile au obligația să depună declarația beneficiarilor reali conform legii 129/2019. Legea impune ca această declarație să fie autentificată la notar, iar nedepunerea ei poate duce la desființarea ONG-ului. Vă prezentăm un model și pas cu pas procedura de completare și depunere.

Deși au fost inițiate demersuri de modificare a legii fundațiilor și asociațiilor și simplificarea declaraţiei privind beneficiarii reali prin modificarea Ordonanței de guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, procesul nu s-a finalizat până în acest moment. De aceea, rămâne în vigoare legea 129/2019 și obligativitatea depunerii declarației beneficiarilor reali.

Cine este beneficiarul real?

În legea 129/2019, beneficiarul real este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

Beneficiarul real în cazul entităţilor juridice precum asociațiile și fundaţiile este reprezentat de persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziţii echivalente sau similare: constituitorul/constituitorii; fiduciarul/fiduciarii; protectorul/protectorii, dacă există, precum și toți membri cu drept de vot din cadrul asociației.

De exemplu, pentru organizațiile înființate de părinții persoanelor cu autism sau specialiști, beneficiarii reali sunt membrii asociației cu drept de vot (nominal) și într-un paragraf separat se menționează categoriiile de beneficiari ai asociației așa cum apar în statut.

Ce informații declarăm despre beneficiari?

În baza legii 108/2020, declarația trebuie să conțină informații despre toate categoriile de beneficiari reali ai asociațiilor și fundațiilor. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa. 

Acești beneficiari sunt înregistrați într-un registru central organizat la nivelul Ministerului Justiţiei pentru asociaţii şi fundaţii.

14 august declaratia beneficiarilor reali ONG

Declarația unică se depune anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, sau ori de câte ori intervine o schimbare față de situația declarată anterior, în termen de 15 zile de când această situație a intervenit. Această declarație trebuie să cuprindă datele de identificare ale beneficiarilor reali şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. 

Pași pentru completare, autentificare și depunerea declarației benficiarilor reali ai ONG-urilor:

  1. Consiliul director adoptă o hotărâre prin care împuternicește o persoană să întocmească o declarație autentificată la notar privind beneficiarii reali ai organizației.
  2. Persoana desemnată completează declarația (model atașat) precizând funcția pe care o ocupă în cadrul asociației, împreună cu datele de identificare a fiecăruia. 
  3. Persoana desemnată va merge la notar cu hotărârea și copiii după documenetele de indentitate ale membrilor cu drept de vot și cu documentele în original ale organizației.
  4. Notarul va redacta și autentifica declarația beneficiarilor reali care se depune fie la Registratura Ministerului Justiției, fie prin poștă, plic cu valoare declarată și confirmare de primire la adresa: Ministerul Justiției, Serviciul de comunicare și relații cu clienții, Str. Apolodor Nr.17, sector 5, București

Nerespectarea acestei obligaţii duce la dizolvarea prin hotărâre judecătorească la cererea Ministerului.

Descarcă model de declarație beneficiari reali